Reklamační řád

V souladu s ustanovením § 2099 a násl., § 2113 a násl., § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a všeobecnými dodacími podmínkami vydává Sunset Group Production s.r.o. jako prodávající tento Reklamační řád:

Ustanovení č. 1. - Právo kupujícího (objednatele) na reklamaci vadného zboží

a) Při dodávkách zboží kupujícím (objednatelům) odpovídá Sunset Group Production s.r.o. za to, že zboží či dílo má požadovanou jakost, množství a provedení dle smlouvy a je zabaleno způsobem stanoveným ve smlouvě či ve všeobecných dodacích a obchodních podmínkách.

b) Vyskytne-li se u zboží vada, tj. stav, kdy zboží není dodáno v souladu s kupní smlouvou, smlouvou o dílo či všeobecnými dodacími podmínkami, má kupující (objednatel) právo tuto vadu reklamovat.

c) O oprávněnosti reklamace rozhoduje obchodní oddělení společnosti nebo jím pověřený pracovník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů. Pověřený pracovník nebo obchodník může v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení (např. dodavatele materiálu), stanovit lhůtu delší.

d) V případě reklamace motoru nebo jeho řízení si prodávající vyhrazuje právo posoudit v místě instalace technické podmínky zapojení a instalace výrobku, a to ještě před demontáží výrobku. K posouzení instalace může prodávající vyslat svého technika nebo technika dodavatele (reklamovaných) komponentů. Nebude-li prodávajícímu nebo jeho dodavateli posouzení instalace na místě umožněno, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout. V případě, že se jedná o reklamaci mimo Českou republiku, vyhrazuje si prodávající dobu na posouzení do 7 dnů v místě instalace.

e) Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Pokud dojde k dohodě o odstranění vady, může být odstraněna v delší lhůtě. Pokud kupující (objednatel) není spokojen s vyřízením reklamace v rámci Sunset Group Production s.r.o., může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

f) Prodávající nepřejímá žádné nároky na případné úhrady nákladů souvisejících s reklamací či s případnou výměnou vadného výrobku, nezavázal-li se k tomuto výslovně ve smlouvě.  

Ustanovení č. 2 - Uplatňování reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující (objednatel) na obchodních oddělení společnosti nebo přímo u obchodníka v příslušné provozovně Sunset Group společnosti Sunset Group Production s.r.o. Reklamaci lze uplatnit na obchodním oddělení nepřetržitě prostřednictvím e-mailu či osobně nebo telefonicky po celou provozní dobu společnosti. Kupující (objednatel) je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i údaje o pořízení zboží (cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže příslušným dokladem a záručním listem, byl-li vydán). Reklamaci musí kupující (objednatel) uplatnit bez zbytečného odkladu ve lhůtách dle § 2112 a § 2618 českého občanského zákoníku. 

Ustanovení č. 3 - Záruční doba a lhůta pro uplatnění reklamace

a) Podmínkou uznání reklamace je:

- uplatnění v záruční době - dodržení podmínek stanovených v manuálu výrobku, záručním listě nebo obecně známých pravidel pro užívání věcí

- že na zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací ze strany kupujícího (objednatele) / uživatele nebo v důsledku běžného opotřebení

- předložení záručního listu, byl-li vydán - uhrazení kupní ceny či ceny díla za dodané zboží

b) Záruční doba je:

- 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není ve smlouvě, záručních podmínkách konkrétního výrobku, uvedena jiná záruční doba

- 3 měsíce na opravu nebo úpravu zboží

c) Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím (objednatelem) (tj. smluvním partnerem, nikoliv konečným zákazníkem). V případě, že k předání a převzetí zboží nedošlo v důsledku nedostatku spolupůsobení kupujícího (objednatele), běží záruční doba dnem, kdy mělo být zboží či dílo předáno.

d) Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

e) Reklamaci musí kupující (objednatel) uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Zjevné vady způsobené (např. poškození zboží) přepravní službou je nutné uplatnit přímo při předání přímo u dopravce (v případě přepravy prováděné odlišným subjektem než prodávajícím), v případě interní dopravy prodávajícího do 21 dnů od převzetí. Pro uplatnění reklamace působené přepravní společností je nutné ponechat zboží v místě přepravy včetně původního obalu, pořídit odpovídající dokumentaci poškození (fotografie, video apod.), nebo zajistit sepsání zápisu o škodě s přepravní společností.

f) Vyřídí-li se reklamace kupujícího (objednatele) výměnou vadného zboží za bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu (objednateli) reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující (objednatel) povinen si zboží převzít. Je-li kupujícímu (objednateli) reklamace vyřízena opravou, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující (objednatel) povinen převzít si opravený výrobek.

Ustanovení  č. 4 - Odstranitelné vady

a) Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Lhůta pro odstranění vady bude stanovena prodávajícím v návaznosti na jeho aktuální provozní možnosti, nejpozději však do 30-ti dnů od nahlášení reklamace vztahující se na zboží prodané v České republice. Na zboží exportované mimo území České republiky se lhůta na odstranění reklamace dohodne s prodávajícím, prodávající se vyhrazuej právo na delší lhůtu než 30 dnů.

b) Jde-li o vadu odstranitelnou, může kupující (objednatel) požadovat bezplatné a řádné odstranění vady, přičemž prodávající rozhodne o tom, zda to bude provedeno opravou nebo výměnou věci (není-li to k povaze vady neúměrné). Není-li odstranění vady možné, může kupující (objednatel) požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

c) Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující (objednatel) právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu ve stanovené lhůtě odstranit.

d) Prodávající může vždy namísto odstranění vady věc vadnou vyměnit za bezvadnou.

e) V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen kupující (objednatel) vrátit vadné zboží prodávajícímu. Nedojde-li k vrácení zboží do 2 měsíců od výměny, bude kupujícímu (objednateli) toto zboží vyúčtováno v ceně platné v době zakoupení zboží.  

Ustanovení č. 5 - Neodstranitelné vady

a) Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, jež brání řádnému použití výrobku, může kupující (objednatel) podle své volby požadovat:

- výměnu zboží za bezvadné

- zrušení kupní smlouvy a vrácení kupní ceny

b) Stejná práva přísluší kupujícímu (objednateli), jde-li o vady odstranitelné, jestliže však pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže výrobek řádně užívat. Za takový se považuje zpravidla výrobek, u něhož se vyskytla stejná vada po jeho alespoň dvou předchozích opravách.

c) Jde-li o jiné neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání výrobku k určenému účelu, má kupující (objednatel) právo na přiměřenou slevu z ceny. Dojde-li v době od zakoupení zboží ke změně zákaznické ceny, bude kupujícímu (objednateli) poskytnuta sleva z ceny platné v době zakoupení zboží.

d) V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen kupující (objednatel) vrátit vadné zboží prodávajícímu. Nedojde-li k vrácení zboží do 2 měsíců od výměny, bude kupujícímu (objednateli) toto zboží vyúčtováno v ceně platné v době zakoupení zboží. 

Ustanovení č. 6 - Vyřízení reklamace poskytnutím slevy

Na základě dohody s kupujícím (objednatelem) je možné vyřídit jeho reklamaci i poskytnutím přiměřené slevy. Byl-li ke zboží připojen záruční list, vyznačí se sleva a důvod jejího poskytnutí v tomto záručním listě. Slevu jsou oprávněni poskytnout dle svých pravomocí určení pracovníci Sunset Group Production s.r.o. Dojde-li v době od zakoupení zboží ke změně zákaznické ceny, bude kupujícímu (objednateli) poskytnuta sleva z ceny platné v době zakoupení zboží. 

Ustanovení č. 7 - Zboží prodávané za nižší ceny

a) Výrobky použité, nebo výrobky, které mají vady, jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, jsou prodávány jen za nižší ceny.

b) Kupujícího (objednatele) je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

c) Byla-li cena z obchodních důvodů snížena (např. z důvodu posezónního doprodeje) a jedná- li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady prodaného zboží v plném rozsahu. 

Ustanovení č. 8 - Postup při neoprávněné reklamaci

V případě neoprávněné reklamace je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré
náklady vzniklé v souvislosti s posouzením reklamovaného zboží a s prověřením instalace. Dodavatel zároveň vyzve
odběratele k převzetí neoprávněně reklamovaného zboží.

Ustanovení č. 9 - Řešení sporů

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud v sídle prodávajícího (zhotovitele).

Ustanovení č. 10 - Závěrečná ustanovení

Reklamační řád v tomto znění nabývá účinnosti od 01.06.2024.