Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Sunset Group Production s.r.o.
Liptál 506
75631 Liptál
Česká republika

IČ (CIN): 02508770
DIČ (VAT ID): CZ02508770
Spisová značka: C 58029 - Krajský soud v Ostravě

§ 1 Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

§ 2 Předmětem kupní smlouvy jsou následující závazky smluvních stran :
a) na straně prodávajícího:
- závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
- závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
b) na straně kupujícího:
- závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
- závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:
- stínící a garážová technika dodávaná prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikována internetovém obchodě prodávajícího, případné kupní smlouvě.

§ 3 Dodávka zboží
Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:

1. Objednávka:
- zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v automatickém internetovém obchodě. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému bude objednávka prodávajícímu doručena jiným způsobem (emailem, faxem apod.). V tomto případě musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti:

- Specifikaci objednaného zboží dle dohodnutého označení

2. Termín dodávky:
- Dodávky se standardně uskutečňují formou doručením zásilkovou službou DPD na území České republiky. Termíny jsou uvedeny v internetovém obchodě u jednotlivých výrobků.

V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

3. Místo dodávky:
Prodávající dodá zboží na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl jako adresu dodání, pokud tato adresa leží na území ČR nebo SK.

4. Způsob dodávky a obal zboží
zboží bude prodávajícím zabaleno v obalech PVC či kartonu

5. Předání a převzetí zboží :
Povinnost předat zboží ze strany prodávajícího je splněna předáním zboží expediční službě.


§ 4 Kupní cena
Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě, nebo cenovou nabídkou. V ceně není zahrnuta montáž zboží.

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny
Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury před započetím výroby nebo dobírkou na adresu specifikovanou kupujícím.

§ 6 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží.

§ 7 Vady zboží
Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.

§ 8 Obaly
Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

§ 9 Zvláštní ustanovení
Kupující bere na vědomí, že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.